Frågor

Ett bra sätt att hjälpa andra människor att reflektera kring ett ämne är att ställa frågor till dem. Om vi ställs inför en bra fråga så blir det lättare att samla information, utvärdera våra hittillsvarande idéer och skapa nya.

Att ställa frågor som är specifikt avsedda att stimulera andras lärande kallas Sokratiska frågor, efter Sokrates i det antika Grekland.

Sokratiska frågor kräver att Du lyssnar mycket noga på den Andre. Det hjälper Dig att bedöma dennes behov och att formulera Din fråga på ett hjälpsamt, konstruktivt och på ett, förhoppningsvis, inte konfronterande sätt.

Här är några exempel på den här typen av frågor:

Klargörande frågor

 • Vad menar Du när du säger ______?
 • Vilken är Din huvudpoäng?
 • Hur kopplar Du _____ till _____?
 • Kan Du formulera det på något annat sätt?
 • Få se om jag har förstått Dig rätt; menar Du att _____ eller _____?
 • Hur kopplar Du detta till vårt problem/diskussion/ämne?
 • Anna, kan Du summera i egna ord det som Richard sade? ... Richard, är det det här Du menade?
 • Kan Du ge mig ett exempel?
 • Skulle _____ vara ett bra exempel på det?

Frågor som testar antaganden

 • Vad är det Du antar här?
 • Vad är det Anna antar?
 • Vad skulle vi kunna anta istället?
 • Du verkat utgår ifrån att _____. Har jag förstått Dig rätt?
 • Hela Ditt resonemang bygger på tanken att _____. Varför grundar Du Ditt resonemang på _____ istället för _____?
 • Du verkar utgå ifrån att _____. Hur försvarar Du att Du tar det för givet?
 • Är det alltid så? Varför tror Du att detta antagande gäller här?
 • Varför skulle man utgå från det?

Frågor som testar orsaker och bevis

 • Kan Du förklara hur Du ser på orsakerna?
 • På vilket sätt är detta möjligt att tillämpa på det här fallet?
 • Finns det någon orsak att tvivla på detta bevis?
 • Vem kan antas veta att detta är sant?
 • Vad skulle Du säga om någon sade att ____?
 • Kan någon annan anföra bevis som stödjer den uppfattningen?
 • Hur har Du resonerat för att komma fram till den slutsatsen?
 • Hur kan vi ta reda på om detta är sant?

Frågor om stånd/synpunkter och perspektiv

 • Vad vill Du säga med det?
 • När Du säger att _____, vill Du då med det säga att _____?
 • Men, om det skulle inträffa, vad skulle då i övrigt inträffa som en konsekvens av det? Varför?
 • Vilken effekt skulle det få?
 • Skulle det inträffa med nödvändighet eller bara möjligen/antagligen?
 • Vad finns det för alternativ?
 • Om _____ och _____ föreligger, vad skulle då också kunna vara sant?
 • Om vi säger att ____ är etiskt, vad innebär det för _____?

Frågor som testar implikationer and konsekvenser

 • Hur kan vi ta reda på det?
 • Vad grundar sig denna fråga på?
 • Skulle _____ ställa den här frågan på ett annat sätt?
 • Hur skulle någon kunna klara ut den här frågan?
 • Kan vi överhuvudtaget analysera denna fråga i mindre beståndsdelar?
 • Är den här frågan klar? Förstår vi den?
 • Är den här frågan lätt eller svår att besvara? Varför?
 • Är vi alla överens om att detta är frågan?
 • Vilka andra frågor måste vi först besvara innan vi kan besvara den här frågan?
 • Hur skulle _____ beskriva ämnet?
 • Varför är den här frågan viktig?
 • Är det här den viktigaste frågan, eller finns det en underförstådd fråga?
 • Kan Du se hur den här frågan skulle kunna vara kopplad till ________?

Frågorna är inspirerade av Paul, R. (1993). Critical Thinking: How To Prepare Students for a Rapidly Changing World: Foundation for Critical Thinking, Santa Rosa, CA.

Mer info om att skriva

Mer info om att läsa

Index över alla hjälpfiler