Tillgängliga enkäter

F n erbjuder Moodle bara specifika typer av enkäter (i framtida versioner kommer Du att kunna skapa Dina egna).

De tillgängliga enkäterna har valts ut för att de är särskilt användbara när Du utvärderar webbaserade läromiljöer som utgår från social konstruktivism som pedagogisk teori. De är bra på att visa på vissa trender som kan säga intressanta saker om Dina lärande.
Om Du vill se en rapport där dessa enkäter har använts för en detaljerad analys så kan Du titta på: http://dougiamas.com/writing/herdsa2002


COLLES - Constructivist On-Line Learning Environment Survey -
Konstruktivistiskt inriktad enkät ang en nätbaserad läromiljö

  • Enkäten COLLES innehåller 24 påståenden som är grupperade i sex skalor. Var och en av dessa skalor hjälper oss att ställa kritiska frågor om en viss aspekt på kvaliteterna i den nätbaserade läromiljön:
Relevans Hur relevant är nätbaserat lärande för de lärandes yrkespraktik?
Reflektion Stimulerar nätbaserat lärande de lärandes reflektiva, kritiska tänkande?
Interaktivitet I vilken omfattning engagerar sig de lärande i en (pedagogiskt) rikt utvecklande dialog?
Pedagogisk support Hur framgångsrik är den pedagogiska supporten när det gäller att stödja de lärande i den nätbaserade läromiljön?
Stöd från andra lärande Ställer de lärande upp med förståndigt och uppmuntrande stöd i den nätbaserade läromiljön?
Tolkning Har de lärande och distanslärarna en god förståelse av varandras sätt att kommunicera i den nätbaserade läromiljön?

Social konstruktivism utgår från en dynamisk uppfattning om lärande och det är en ny teori om vetande. S K beskriver den lärande som en person som, inom ramen för en interaktiv läromiljö, aktivt bildar begrepp. S K är en epistemologi, eller ett sätt att veta (kunna), där de lärande samarbetar medelst reflektivt tänkande i syfte att tillsammans konstruera nya sätt att uppfatta och förstå, särskilt i ett sammanhang där de gemensamt utforskar något som är grundat i deras personliga erfarenhet.

Grundläggande för detta samarbete är att man utvecklar de lärandes kommunikativa kompetens, dvs, förmågan att ge sig in i en öppen och kritisk diskurs både med distansläraren och med de andra lärande. Denna diskurs karakteriseras av en empatisk inriktning gentemot att konstruera en ömsesidig förståelse och en kritisk attityd när det gäller att undersöka underliggande antaganden.

COLLES har utformats för att göra det möjligt för Dig att övervaka i vilken omfattning Du kan utnyttja den interaktiva potentialen hos WWW för att få de lärande att engagera sig i dynamiska läroprocesser.

Den här informationen har lånats, från 'COLLES'-sidan, och anpassats. Du kan hitta med information om COLLES och dess författare hos: http://surveylearning.com/colles/


ATTLS - Attitudes to Thinking and Learning Survey
ATTLS - Enkät ang attityder kring tänkande och lärande

ATTLS är en teori om 'sätt att veta (kunna)', och ett begrepp som ursprungligen utvecklats inom genusteorin (Beleny et al., 1986). ATTLS har givit oss ett verktyg för enkäter som vi kan använda för att utforska kvaliteten på en diskurs inom ramen för en samarbetsinriktad miljö.

Enkäten ang attityder kring tänkande och lärande är ett verktyg som utvecklats av Galotti et al. (1999) för att mäta i vilken utsträckning en person är en 'socialt (empatiskt) inriktad vetare (kunskapshavare)' eller en 'enskilt (rationellt) inriktad' sådan.

Människor med högre grad av 'socialt (empatisk)' inriktning tenderar att att uppfatta lärande som mer belönande och är mer samarbetsinriktade, lätta att ha att göra med och är mer intresserade av att bygga vidare på andras idéer än 'separat (rationellt)' inriktade människor. De senare har å andra sidan en mer kritisk och argumenterande inställning till lärande.

Studier har visat att dessa två olika inlärningsstilar är oberoende av varandra. (Galotti et al., 1999; Galotti et al., 2001). Därtill reflekterar de bara inställningar till lärande, inte inlärningskapacitet eller intellektuell förmåga.

Belenky, M. F., Clinchy, B. M., Goldberger, N. R., and Tarule, J. M. (1986). Women's Ways of Knowing: The Development of Self, Voice, and Mind. New York: Basic Books, Inc.

Galotti, K. M., Clinchy, B. M., Ainsworth, K., Lavin, B., and Mansfield, A. F. (1999). A New Way of Assessing Ways of Knowing: The Attitudes Towards Thinking and Learning Survey (ATTLS). Sex Roles, 40(9/10), 745-766.

Galotti, K. M., Reimer, R. L., and Drebus, D. W. (2001). Ways of knowing as learning styles: Learning MAGIC with a partner. Sex Roles, 44(7/8), 419-436.

Index över alla hjälpfiler