Antal nyligen aktuella RSS-artiklar

Det här alternativet gör det möjligt för Dig att markera det antal artiklar som Du vill ta med i RSS-matningen.

Ett antal mellan 5 och 20 bör vara lagom för de flesta ord- och begreppslistor. Öka detta antal om ord- och begreppslistan används mycket flitigt.

Index över alla hjälpfiler