Maximalt antal tillåtna försök (av en student/elev/deltagare/lärande)

Det här värdet anger det maximala antalet gånger som en student/elev/deltagare/lärande får försöka besvara någon fråga vilken som helst i lektionen. I de fall där det inte ingår svarsalternativ i frågorna som t ex kortsvarsfrågor och numeriska frågor så tilhandahåller det här värdet en nödvändig "escape"-rutin till nästa fråga i lektionen.

Standardvärdet är 5. Mindre värden kan minska studenternas/elevernas/deltagarnas/de lärandes intresse för att tänka på frågorna. Större värden kan leda till mer frustration.

Om Du ställer in det här värdet till bara 1 så kan frågan bara besvaras en gång. Då blir det en uppgift av samma typ som med modulen Test förutom det att frågorna presenteras på individuella sidor.

Lägg märke till att det här värdet är en global parameter vilket innebär att den gäller för alla frågor i lektionen oavsett typ.

Lägg även märke till att den här parametern inte går att tillämpa på (distans)lärare som kollar frågorna eller navigerar genom lektionen. Att kontrollera antalet försök beror på värden som är lagrade i databasen och (distans)lärares försök att besvara frågorna registreras inte. Som(distans)lärare förväntas Du förstås veta svaren!

Index över alla hjälpfiler