Översikt

 1. En lektion är uppbyggd av ett antal sidor och som valfri möjlighet av förgreningstabeller.
 2. En sida har ett visst innehåll och den avslutas normalt sett med en fråga. Därav begreppet Frågesidan.
 3. Varje sida har normalt sett en uppsättning svar.
 4. Varje svar kan visa ett kort stycke text efter det att användaren har valt ett svar. Detta stycke kallas för återkoppling.
 5. Något som också är kopplat till varje sida är ett hopp. Hoppet kan vara relativt - den här sidan, nästa sida eller absolut. Om det är absolut så refererar det till vilken som helst av sidorna i lektionen eller lektionens slut.
 6. Som standard så hoppar det första "rätta" svaret till nästa sida i lektionen. De därpå följande svaren hoppar till samma sida. Dvs att studenten/eleven/deltagaren/den lärande visas samma sida i lektionen igen om de inte väljer det första "rätta" svaret.
 7. Vad som är nästa sida avgörs av lektionens logiska följd. Det är den följd som (distans)läraren har arrangerat sidorna i. Du kan ändra på den följden genom att flytta sidor inom lektionen.
 8. Lektionen har också en navigationsföljd. Det är den följd som studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande ser sidorna i. Detta avgörs av de hopp som är angivna för varje individuellt svar och denna följd kan skilja sig mycket från den logiska följden. (Även om standardvärdena för hoppen inte har ändrats så är de två starkt relaterade till varandra.) Som (distans)lärare har Du alternativet att markera navigationsföljden.
 9. När svaren visas för studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande så är de vanligtvis blandade. Dvs, det första svaret som Du anger behöver inte nödvändigtvis vara det första svar som visas för studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande. (Vidare så är det så att svaren kommer att visas i en ny följd varje gång.) Undantaget från detta är uppsättningar av svar på frågor av typen para-ihop. Här visas nämligen svaren i samma följd som Du som (distans)lärare har angivit.
 10. Antalet svar kan variera från sida till sida. Det går t ex att låta några sidor sluta med en SANT/FALSKT-fråga medan andra har frågor med ett korrekt svar och, säg tre, felaktiga.
 11. Det är möjligt att skapa en sida utan svar. Studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande får då se en Fortsätt-länk istället för en uppsättning blandade svar.
 12. I syfte att sätta betyg/omdömen på lektioner så är korrekta svar sådana som är hoppar till en sida som är längre ner i den logiska följden än den aktuella sidan. Felaktiga svar är sådana som antingen hoppar till samma sida eller till en sida som är längre upp i den logiska följden än den aktuella sidan. Sålunda är det så att om hoppen inte ändras så är det första svaret det som är korrekt och de andra svaren är felaktiga.
 13. Frågor kan ha mer än ett korrekt svar. Om t ex två av svaren hoppar till nästa sida då är båda godkända som korrekta svar. (Även om samma målsida visas för studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande så kan den återkoppling som visas på vägen till denna sida mycket väl vara olika för de två olika svaren.)
 14. På den (lektions)sida som visas för (distans)läraren så har de korrekta svaren svarsetiketter som är understrukna.
 15. Förgreningstabeller är helt enkelt sidor som har en uppsättning länkar till andra sidor i lektionen. Det vanliga är att en lektion inleds med en förgreningstabell som fungerar som en Tabell över innehåll.
 16. Varje länk i en förgreningstabell har två komponenter, en beskrivning och och titeln på sidan länken ska hoppa till.
 17. En förgreningstabell delar effektivt in lektionen i ett antal förgreningar (eller sektioner). Varje förgrening kan innehålla ett antal sidor (som antagligen relaterar till samma ämne). Slutet på förgreningen är vanligtvis markerad med en Slut på förgrening-sida. Det här är en speciell sida som, som standard, tar studenten/eleven/deltagaren/den lärande tillbaka till den föregående förgreningstabellen. "tillbaka"-hoppet på en Slut-på-förgreningen-sida kan Du, om det behövs, ändra genom att redigera sidan.
 18. Det kan finnas mer än en förgreningstabell i en lektion. En lektion kan t ex vara användbart strukturerad så att fördjupningar och specialfall läggs in i under-förgreningar inom huvudämnets förgreningar.
 19. Det är viktigt att studententerna/eleverna/deltagarna/de lärande har möjligheter att avsluta lektionen. Detta kan t ex ske genom att Du tar med en länk för att "Avsluta lektionen" i den övergripande förgreningen. Detta gör att användaren hoppar till en (tänkt) sida för Slut på lektionen. En annan möjlighet är att den sista förgreningen i lektionen (här används "sista" i meningen logisk ordning) helt enkelt fortsätter till slutet på lektionen, dvs, den avslutas inte med en Slut-på-förgreningen-sida.
 20. När en lektion innehåller mer än en förgreningstabell så bör Du ställa in parametern "Minimalt antal frågor" till ett rimligt värde. Detta anger en lägre gräns för det antal sidor som räknas in när betyget/omdömet beräknas. Utan denna parameter skulle studenten/eleven/deltagaren/den lärande kunna gå igenom en enskild förgrening i lektionen, besvara alla frågorna där korrekt och sedan lämna lektionen och få ut ett maximalt betyg/omdöme för hela lektionen.
 21. Vidare, när en förgreningstabell finns tillgänglig så har en student/elev/deltagare/lärande möjlighet att gå igenom samma förgrening flera gånger. Det är dock så att betyget/omdömet beräknas genom att man använder antalet unika frågor som är besvarade. Att man svarar flera gånger på samma uppsättning frågor höjer alltså inte betyget/omdömet. I själva verket är det tvärtom så att det sänker betyget/omdömet eftersom räknaren av visade sidor används i nämnaren när beräkningen av betyg/omdömen inkluderar flerfaldig visning av sidor. I syfte att ge studenterna/eleverna/deltagarna/de lärande en rimlig uppfattning om hur de presterar under lektionens gång så får de, på varje förgreningstabell, se detaljer angående hur många frågor de har besvarat korrekt, antal sidor som är visade och deras aktuella betyg/omdöme.
 22. Slutet på lektionen når de antingen genom att uttryckligen hoppa till den platsen eller genom att hoppa till nästa sida från den sista (logiska) sidan av lektionen. När de har nått slutet på lektionen så får de se ett gratulationsmeddelande och sitt betyg/omdöme. Betyget/omdömet är lika med (antal frågor som har besvarats korrekt/antal sidor som har visats) * betyget/omdömet för lektionen.
 23. Om slutet på lektionen inte är uppnått och studenten/eleven/deltagaren/den lärande avbryter den någonstans inne i den, så får han/hon nästa gång då han/hon återupptar lektionen, möjlighet att välja om han/hon vill börja om från början eller om han/hon vill fortsätta där han/hon lämnade sitt senaste korrekta svar.
 24. När det gäller lektioner som man får göra om så kan (distans)läraren välja om han/hon ska använda det bästa betyget eller medelbetyget för alla försök som det "slutliga" betyget/omdömet på lektionen. Det betyget/omdömet visas t ex på sidan för Betyg/omdömen.

Index över alla hjälpfiler