Läge anpassning

Om Du väljer 'Ja' för det här alternativet då kommer studenten/eleven/deltagaren/den lärande att kunna lämna flera svar på en fråga t.o.m. inom samma försök på testet. Så om svaret t.ex. är markerat som felaktigt så kan användaren omedelbart få försöka igen med ett annat svar. Detta innebär dock i regel att det blir ett avdrag från det sammanlagda resultatet för varje felaktigt svar (hur stort avdraget blir beror på faktorn för avdrag, den ställer Du in med nästa alternativ).

Det här läget möjliggör också anpassningsbara frågor som kan förändra sig själva som reaktion på en students/elevs/deltagares/lärandes svar. Här hittar Du definitionen på anpassningsbara frågor enligt IMS QTI specifikationen (komponenter):

En anpassningsbar komponent kan förändra antingen sitt format, sitt resultat (t.ex. poäng, sitt sätt att behandla responser) eller båda som reaktion på studentens/elevens/deltagarens/den lärandes försök. Som exempel så kan en anpassningsbar komponent inleda genom att presentera ett fält för att mata in text, men om svaret är otillfredställande, så kan den omvandla det hela till ett enkelt val med färdiga alternativ istället. Det kan leda till att svaret (som ju innehåller hjälp) värderas lägre. Funktionen att vara anpassningsbar gör det möjligt för författare att skapa komponenter som kan användas för formativ utvärdering som både hjälper till att vägleda studenten/eleven/deltagaren/den lärande genom en viss given uppgift och även tillhandahåller ett utfall som tar hänsyn till dennes väg genom uppgiften.

I läget anpassning visas för varje fråga en kompletterande Skicka in knapp. Om studenten/eleven/deltagaren/den lärande klickar på den knappen så registreras svaret på just den frågan, resultatet beräknas och det uppnådda betyget/omdömet visas. Om det är en anpassningsbar fråga så kommer den att visas i sin nya form som tar hänsyn till det tidigare svaret. I många fall kommer studenten/eleven/deltagaren/den lärande att avkrävas ett nytt svar. I sin enklaste form kan skillnaden bestå av endast ändringar i texten med återkoppling och sedan uppmana till ett förnyat försök. I mer genomarbetade frågor kan även frågetexten och t.o.m. de interaktiva komponenterna ändras.

Index över alla hjälpfiler