Nerladdning av analyser

Det kan hända att Du vill ladda ner de data som visas i tabellen på skärmen för vidare analys. Du kan välja mellan tre olika filformat för dessa data.
I varje fall kommer dessa data att presenteras som en tabell med lämpliga titlar (rubriker) på samma sätt som på skärmen. Om tabellen är sidindelad så kommer alla data för alla sidor att laddas ner som en enskild fil.

Som ett kalkylblad i Excel-format:

Du får ett .xls kalylblad.

I OpenOffice Writer format:

Data kommer att presenteras inne i en tabell i ett OpenOffice .sxw textdokument.
Det här formatet kommer bara att vara tillgängligt om Du har installerat PHPWriter library i /moodle/lib subdirectory.

I textformat

I det här fallet så kommer data att lagras som en vanlig textfil. En rad för varje rad i tabellen med data separerade med tabbstopp.

Index över alla hjälpfiler